Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I. Łukasiewicza w Brzesku

Zestaw Procedur Postępowania Na Wypadek Niepożądanych Zachowań Uczniów w PSP nr 2 im. I. Łukasiewicza w Brzesku
Regulamin Wycieczek Szkolnych w PSP nr 2 w Brzesku
Regulamin Dziennika Elektronicznego

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku

PROCEDURY ZSP- 1 września 2020r

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19

PODEJRZENIE ZAKAŻENIA -ZSP 1 września 2020r

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klas I-III

Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klas IV-VIII:
Język polski
Języki nowożytne
Wiedza o społeczeństwie
Historia
Matematyka
Biologia
Chemia
Plastyka  oraz Plastyka dla klas 4a, 4e, 5a, 5b, 6f, 7f
Wychowanie fizyczne
Fizyka
Geografia
Technika
EDB

UWAGA! W okresie zdalnego nauczania obowiązują:

WZO ZDALNE-PSP 2 Brzesko
Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu poprawkowego
Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego
Warunki i sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności (w celu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych)