Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I. Łukasiewicza w Brzesku

Zestaw Procedur Postępowania Na Wypadek Niepożądanych Zachowań Uczniów w PSP nr 2 im. I. Łukasiewicza w Brzesku
Regulamin Wycieczek Szkolnych w PSP nr 2 w Brzesku
Regulamin Dziennika Elektronicznego

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klas I-III

Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klas IV-VIII:
Języki nowożytne
Wiedza o społeczeństwie
Historia
Matematyka
Chemia
Plastyka
Wychowanie fizyczne
Fizyka

UWAGA! W okresie zdalnego nauczania obowiązują:
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW W KSZTAŁCENIU ZDALNYM w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzesku
Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu poprawkowego
Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego
Warunki i sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności (w celu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych)