Historia “Dwójki”

Pomysł zbudowania 10-latki pojawił się po raz pierwszy 29 kwietnia 1974 r. w piśmie Wydziału Oświaty i Wychowania w Brzesku skierowanym do ówczesnego Urzędu Wojewódzkiego – Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie. Po pokonaniu licznych przeszkód prace budowlane Gminnej Szkoły Zbiorczej przy ul. Piaskowej 50 rozpoczęto w 4 kwartale 1977 r.

9 kwietnia 1981 r. zapadła decyzja o rozbudowie tworzonej szkoły o dodatkowe pomieszczenia z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące. Ostatecznie budowę szkoły zakończono w roku 1985, a jej odbiór nastąpił 12 listopada tego roku.

1 maja 1985 r. szkoła otrzymała swojego pierwszego gospodarza, którym był Pan Józef Kaczmarczyk inspektor szkolny, który z racji swojej funkcji nadzorował jej budowę. Nowy dyrektor niezwłocznie rozpoczął zatrudnianie nauczycieli (w liczbie 51) i pracowników obsługi. Do lepszej koordynacji działalności dydaktyczno-wychowawczej powołał swoich zastępców – panią dyrektor Mirosławę Skokoń oraz Panią dyrektor Stanisławę Jeleń.

2 września 1985 r. rozbrzmiał po raz pierwszy w murach nowej szkoły – Szkoły Podstawowej nr 2 – dźwięk dzwonka oznajmiając rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie klas 0 – 8 wywodzili się z dwóch istniejących szkół w Brzesku.

„Ślubuję Tobie Ojczyzno być dobrym Polakiem. Będę dbał o dobre imię swej klasy i szkoły. Będę się w szkole uczył jak kochać swoją Ojczyznę i – jak dla Niej pracować, kiedy dorosnę” tymi słowami w dniu 17 września złożyli ślubowanie uczniowie klas pierwszych. Rotę ślubowania odczytał pierwszy przewodniczący szkoły – Andrzej Gicala.

Kolejną ważną datą w historii szkoły jest 30 listopada 1985 r. W tym dniu, w sposób bardzo uroczysty, została podpisana dwustronna umowa pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 a Zakładem Napraw Taboru Samochodowego w Brzesku – obecnie Małopolską Wytwórnią Maszyn. W myśl umowy Zakład Pracy przyjął stałą opiekę nad szkołą i zobowiązał się do różnych form pomocy szkole w zakresie:

 • wychowania
 • pogłębiania zainteresowań i orientacji zawodowej
 • organizacji wolnego czasu uczniów
 • świadczeń materialnych

Dyrektor w imieniu społeczności szkolnej obiecał:

 • uczestniczyć w pracach społecznych na rzecz Zakładu
 • przygotowywać i przeprowadzać różnego rodzaju części artystyczne i uroczystości okolicznościowe
 • uczestniczenie i obsługę lektorską zebrań i szkoleń w zakładzie
 • udostępniać salę gimnastyczną dla potrzeb zakładowego ogniska TKKF

Współpraca ta przez lata przynosiła wiele korzyści zarówno szkole, jak i ZNTS.

9 maja 1986 r. Dzień Zwycięstwa społeczność szkolna obchodziła poprzez uroczyste otwarcie Sali Pamięci i Tradycji Narodowej. W obecności wielu szacownych gości przecięcia wstęgi dokonali: Pani Irena Habryło – więźniarka obozu koncentracyjnego, pułkownik Franciszek Rogóż oraz Pan Błażej Palej. Podczas uroczystości byłym więźniom obozów koncentracyjnych – Pani Irenie Habryło i Panu Kazimierzowi Zającowi – wręczono Krzyże Oświęcimskie. Dzień ten był dla szkoły wielką lekcją historii i hołdem złożonym wszystkim poległym w obronie Naszej Ojczyzny.

Pierwsi absolwenci szkoły – klasy ósme – opuszczają jej mury 14 czerwca 1986 r. Najzdolniejsi z nich – Joanna Gawenda, Grzegorz Lato oraz Jarosław Majdyś – zostają uhonorowani poprzez zasadzenie własnego drzewa – świerku – w „Alejce najlepszych”. W ten sposób została zapoczątkowana tradycja wyróżnienia i nagrodzenia uczniów z najlepszymi wynikami w nauce i zachowaniu. Z czasem drzewka zostały zastąpione odznakami Łukasiewiczowskimi „wzorowy uczeń”: złotą, srebrną i brązową.

Dzień 4 czerwca 1988 roku zapisał się w dziejach szkoły niezwykle uroczyście. Wówczas to Szkoła otrzymała – za zgodą ówczesnego Kuratora Oświaty Franciszka Szczutowskiego – Patrona, którym został Ignacy Łukasiewicz wybitny Polak, wielki patriota, filantrop oraz prekursor przemysłu naftowego na świecie. W wyborze patrona szkołę wspierali jej sojusznicy: załoga Zakładów Naprawczych Taboru Samochodowego i Sprzętu oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego oraz Dyrekcja Polskiego Górnictwa Naftownictwa i Gazownictwa, którzy wspierają nas do dziś.

„Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy” te słowa Balzaca wypisane zostały w na karcie kroniki szkolnej pod datą 2 czerwca 1990 r. W tym dniu „dwójka” otrzymała sztandar z rąk fundatorów – przedstawicieli Rady Rodziców. Od tego momentu uświetniał on swoją obecnością wszystkie ważne uroczystości i wydarzenia szkolne, jemu też uczniowie klas pierwszych składali ślubowanie. Jest z nami również w tym uroczystym dniu.

W szkole od samego początku jej istnienia działa Związek Harcerstwa Polskiego. Placówka posiada Szczep Drużyn ZHP, który 21 października 1989 r. został uhonorowany poprzez nadanie imienia „Bohaterów Września” i wręczenie sztandaru. Harcerze wraz ze swoim sztandarem są z nami podczas uroczystości, jak również we wszystkich działaniach każdego dnia.

W wyniku reformy oświaty w 1999 r., szkoła zmieniła organizację i stała się 6-letnią szkołą podstawową, a część pomieszczeń przeznaczono na nowo utworzone Gimnazjum nr 2, w którym pracę podjęła część nauczycieli uczących dotychczas w tej szkole.

W roku szkolnym 2002/2003 podjęte zostało zupełnie nowe wyzwanie, po długich przygotowaniach zaczął funkcjonować pierwszy oddział integracyjny. Dzisiaj mury naszej szkoły opuściło już osiem roczników klas integracyjnych, a placówka nasza stawiana jest jako przykład właściwie realizowanej integracji. W roku szkolnym 2009/2010 utworzono klasę sportową o specjalności piłka siatkowa. Młodzi sportowcy już zdobywają laury na szczeblu centralnym.

„Dwójka” może poszczycić się wieloma działaniami, które zagościły na stałe w kalendarzu szkolnym. Należy w tym miejscu wymienić:

 • organizację zielonej szkoły
 • udział w wielu konkursach na różnych szczeblach, w tym w przeglądzie teatrzyków szkolnych „Maska”, gdzie od 1987 r. zdobywamy czołowe lokaty, w Kangurze matematycznym, Gminnym konkursie „Lubię i umiem czytać”
 • jako zaszczyt poczytujemy sobie udział w corocznych spotkaniach szkół Łukasiewiczowskich
 • jesteśmy współorganizatorem Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • organizujemy „Maraton czytania”
 • realizujemy wiele programów, jak: „Sieciaki”, Edukacja globalna, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, Przyjaciele Zippiego, Diament, Brzesko czysta Gmina,
 • od 11 lat przeprowadzamy Konkurs wiedzy o Ziemi Brzeskiej
 • w kształceniu ducha sportowego u naszych uczniów według zasad fer play wspierają nas kluby uczniowskie: „Gryf” i „Ippon”
 • dzieci uczą się oszczędzania w działającym również 25 lat SKO zdobywając czołowe lokaty w konkursach organizowanych przez PKO
 • redagujemy gazetkę szkolną „Bliżej siebie” – jej dzisiejsze wydanie – w całości poświęcone jest przypadającemu jubileuszowi.

Od początku istnienia szkoły nauczyciele mają okazję pracować z uczniami zdolnymi, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotami przyrodniczo-matematycznymi, humanistycznymi, artystycznymi, sportowymi i rozwijają swoje zdolności na lekcjach oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Chlubą naszej Szkoły są liczne osiągnięcia dydaktyczne na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, centralnym: laureaci i finaliści. Osiągamy wysokie wyniki sprawdzianu klas szóstych.

Pamiętamy również o uczniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mamy im do zaoferowania wiele dodatkowych zajęć specjalistycznych dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań. Posiadamy wybitnych specjalistów realizujących własne programy, stale doskonalących się.

Do sukcesów uczniowskich przyczyniają się także nauczyciele kształcenia zintegrowanego, edukacji wczesnoszkolnej, ponieważ już od początku rozbudzają u wychowanków zainteresowania, uczą współdziałania, inspirują. Zachęcają do współzawodnictwa poprzez udział we wszystkich konkursach na terenie szkoły i miasta.

Za pozytywne efekty swych działań w 2004 r. szkoła otrzymała ważne wyróżnienie – tytuł „Szkoły z klasą”.

Jesteśmy dumni z ponad 4 tysięcy absolwentów, wśród których jest wielu aktywnych i kreatywnych uczestników życia społeczno- gospodarczego nie tylko w naszym regionie, ale także w kraju i za granicą.