Szanowni Rodzice

Od 25 maja 2020r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej od 8.00 do 13.00. Istnieje możliwość wydłużenia opieki świetlicowej do godziny 16.00  uczniów rodziców pracujących (oświadczenie rodziców). Wznowione zostają zajęcia rewalidacyjne. Wprowadzone zostają konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty dla uczniów klas VIII. Będzie można również korzystać z biblioteki szkolnej. Od 1 czerwca br., wprowadzone zostaną konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VII.

W szkole nadal prowadzone jest nauczanie w sposób zdalny z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

W związku z ryzykiem wystąpienia COVID–19 zarówno u uczniów, ich rodzin oraz pracowników szkoły wprowadzone zostały Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 ZSP w Brzesku. Wszystkich pracowników, uczniów, rodziców uczniów obowiązują dotychczasowe regulaminy oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa organizacji pracy. Wszystkich uczniów, rodziców uczniów korzystających z zajęć lub konsultacji w szkole w okresie pandemii oraz pracowników szkoły zobowiązuje do bezwzględnego przestrzegania procedur w zakresie ich dotyczącym.

Zasady zgłaszania dzieci do szkoły zawarte są w procedurach.

Oświadczenie proszę przesłać na adres e-mail: zespol.brzesko@brzesko.pl do piątku każdego tygodnia do godziny 12.00.  Rodzic /opiekun prawny jest zobowiązany dostarczyć  oryginał oświadczenia  w dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PROCEDURY-2

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE RODZICA-1