Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych od początku istnienia Naszej szkoły zajmowała ważne miejsce w skali podejmowanych działań. Ponad 25 lat tradycji zaowocowało wypracowaniem skutecznych metod i form pracy z dziećmi wymagającymi indywidualnego podejścia ze strony nauczyciela. Każdy z Naszych uczniów jest inny: z własną osobowością, zainteresowaniami, mocnymi i słabymi stronami, z własnym życiem rodzinnym. Ważne jest tak pokierować edukacją i wychowaniem dziecka, aby wydobyć z niego wszystko co najlepsze. Nie zawsze jest to łatwe, ale nauczyciele Naszej szkoły podpierając się swoją wiedzą i doświadczeniem pomagają mu osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

Biorąc pod uwagę oczekiwania środowiska lokalnego i rodziców postanowiono w 2002 roku utworzyć w szkole pierwszą klasę integracyjną. Wiązało się to z modernizacją szkoły i jej przebudową, aby stworzyć dzieciom niepełnosprawnym optymalne warunki do nauki. Obecnie mamy po jednej klasie integracyjnej w danym roczniku. W każdej uczy się ok. 20 dzieci. Wśród nich dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi: niepełnosprawność intelektualna, wady słuchu, wady wzroku, niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedostosowanie społeczne. Pomagamy i wspieramy również uczniów mających trudności w nauce wynikające z różnorodnych deficytów rozwojowych np. dyslalia, dysgrafia, nieharmonijny rozwój umysłowy lub emocjonalny, zaniedbania środowiskowe. Utrzymujemy stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Przeprowadzamy badania przesiewowe, które pozwalają Nam wyłonić dzieci potrzebujące dodatkowej pomocy, tak edukacyjnej, jak i wychowawczej.

W szkole pracuje kompleksowo wykształcona kadra pedagogiczna, która wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje:

 • surdopedagodzy,
 • oligofrenopedagodzy,
 • tyflopedagodzy,
 • logopedzi,
 • reedukatorzy,
 • terapeuci,
 • rehabilitanci,

Wspieramy dzieci organizując zajęcia specjalistyczne:

 • logopedyczne,
 • rewalidacyjne,
 • reedukacyjne,
 • rehabilitacyjne,
 • korekcyjno- kompensacyjne,
 • socjoterapeutyczne,
 • terapeutyczne,
 • dydaktyczno- wyrównawcze,
 • gimnastykę korekcyjną,

Odbywają się one w przygotowanych pracowniach wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dysponujemy:

 • dwoma gabinetami logopedycznymi zaopatrzonymi w pomoce do ćwiczeń, komputery i multimedialne programy edukacyjne m.in. eduSensus Logopedia,
 • salami do gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej posiadające specjalistyczne narzędzia do ćwiczeń
 • salami do zajęć indywidualnych i grupowych również zaopatrzonych w różnorodne środki dydaktyczne
 • kącikami wyciszenia na korytarzach szkolnych pozwalających dzieciom zrelaksować się na przerwie

Dla Naszych wychowanków pobyt w szkole to nie tylko nauka, to również czas spędzony na zabawie, spotkaniach z przyjaciółmi, wycieczkach. Dzieci integrują się uczestnicząc w:

 • Spartakiadzie Szkolnej- corocznych zawodach sportowych, w których uczestniczą uczniowie niepełnosprawni dopingowani przez swoich kolegów z klasy;
 • Szkolnych Dniach Integracji;
 • Maratonie Czytania- akcji zachęcającej dzieci do czytania książek. Przez całą dobę uczniowie szkoły, nauczyciele, pracownicy i zaproszeni goście czytają prace konkretnego autora;
 • Zielonej Szkole- wiosennych wyjazdach uczniów nad morze, mających na celu połączenie odpoczynku z nauką
 • Kiermaszach np.: zdrowej żywności, prac dorosłych osób niepełnosprawnych, prac plastycznych uczniów szkoły;
 • Happeningach związanych z pomocą materialną na rzecz potrzebujących dzieci z naszego środowiska,
 • Akcjach charytatywnych ( Góra Grosza, zbiórka plastikowych nakrętek, makulatury, zbiórka pieniędzy do puszek )
 • zajęciach „Przyjaciele Zippiego”- programu promocji zdrowia psychicznego, w którym biorą udział dzieci niepełnosprawne wspólnie ze „zdrowymi” rówieśnikami.
 • Klasowych wyjazdach do kina, teatru, muzeum, czy też wycieczkach wpisanych w program wychowawczy ( Tarnów, Kraków, Dębno, Nowy Wiśnicz, Ojców …. )

Doceniamy udział i zaangażowanie rodziców w życie szkoły, dlatego staramy się włączać ich w podejmowane działania. Prowadzimy szeroko rozumianą pedagogizację rodziców w ramach spotkań indywidualnych i grupowych, konsultacji oraz lekcji otwartych.