-W roku szkolnego 2015/2016 r uczniowie będą zapisywani do klasy pierwszej według miesiąca i roku urodzenia, począwszy od dzieci najmłodszych zgodnie z zapisami w UoSO (tekst poniżej)

-Dyrektor szkoły powoła Komisję rekrutacyjną, która dokona rozpatrzenia pisemnych wniosków rodziców dotyczących szczególnie uzasadnionych przypadków odstąpienia od w/w zasady.

-Wnioski takie należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 14 sierpnia 2015 r.

-Lista uczniów przydzielonych do poszczególnych klas zostanie ogłoszona w szkole 20 sierpnia 2015 r.

-Nabór uczniów do klasy integracyjnej pozostaje bez zmian – na wniosek rodziców o przyjęcie do tej klasy.

-Szczegółowe informacje dotyczące uczniów klas pierwszych a szczególnie sześciolatków rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym można uzyskać pod adresem: http://www.6latki.men.gov.pl/

 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – TEKST SAMOISTNY USTAWY z dnia 19.03.2009 r. po zm. z dn.: 19.08.2011 r. , 27 stycznia 2012 r. i 30.08.2013 r.

 

Art. 13d. 1. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

1) urodzone w 2007 r.;

2) urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

2. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

3. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie, o którym mowa w ust. 2, które w tym   roku szkolnym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

TEKST SAMOISTNY USTAWY zmieniającej uoso z dnia 30.08.2013 r.

Art. 4. 1. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając
     od uczniów najmłodszych.

2. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady, o której mowa w ust. 1.