Masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać?

Zwróć się do pedagoga szkolnego jeżeli:

  • Chciałbyś z kimś porozmawiać
  • Nie wiesz jak się uczyć
  • Masz kłopoty w domu, z kolegami, z nauczycielem
  • Masz ciekawe pomysły, z którymi chcesz się podzielić
  • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
  • Chcesz po prostu podzielić się swoją radością i sukcesami

Kilka słów o dysleksji

Co oznacza słowo dysleksja ?

Dysleksja rozwojowa – zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania występujące u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Określenie – rozwojowa oznacza, że jej symptomy występują na każdym etapie rozwojowym, a opisane trudności nie pojawiają się nagle i występują od początku nauki szkolnej. Powinno się je dostrzec już w wieku przedszkolnym i wczesnym szkolnym, choć wówczas jeszcze zazwyczaj mówi się o ryzyku dysleksji. Określenie specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu podkreśla, że występują one u dzieci o prawidłowej inteligencji. Trudności w czytaniu i pisaniu objęte tym terminem mogą występować w trzech formach, w postaci izolowanej (na przykład tylko trudności z nauczeniem się poprawnej pisowni) lub łącznie (kiedy występują jednocześnie dwie lub nawet trzy formy tych zaburzeń). Są to: Dysleksja (w wąskim rozumieniu) – specyficzne trudności w czytaniu, Dysortografia – specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne), Dysgrafia – trudności w opanowaniu pożądanego, to zna czy czytelnego poziomu graficznego pisma.

Ważne– dysleksja jednak to nie to samo, co słaby poziom czytania i pisania. Nie każde dziecko, które źle czyta, to uczeń z dysleksją. Trudności w czytaniu i pisaniu mają różne przyczyny, pomimo że przejawiają się podobnymi symptomami. Mogą być skutkiem obniżenia poziomu inteligencji (inteligencja poniżej przeciętnej), zaniedbania dydaktycznego (często zmieniała się nauczycielka, dziecko opuszczało dużo lekcji z powodu choroby) czy środowiskowego (dziecko nie rozumie znaczenia wielu słów, stąd też nie rozumie przeczytanego tekstu, nie ćwiczy czytania i pisania, które to czynności dzięki treningowi automatyzują się). Trudności w czytaniu mają też dzieci z wadami wzroku (bolą je oczy, głowa, męczy je czytanie), z zaburzeniami ruchów gałek ocznych (widzą podwójnie, nieostro), z wadami słuchu (potrzebują głośniejszego wypowiadania poleceń, nie zawsze dobrze odróżniają podobnie brzmiące wyrazy). Specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii nie rozpoznajemy, gdy zaburzenia w uczeniu się spowodowane są wyłącznie trudnościami opisanymi powyżej lub wynikają tylko z powodu słabej koncentracji uwagi, jak w przypadku dzieci nadpobudliwych ruchowo. Opisane zaburzenia mogą współwystępować z dysleksją, dysortografią i dysgrafią. Natomiast nigdy nie diagnozujemy ich w przypadku, kiedy kłopoty w nauce czytania i pisania są symptomami schorzenia neurologicznego (padaczki, urazu mózgu) lub obniżenia sprawności intelektualnej (inteligencja niższa niż przeciętna, upośledzenie umysłowe). Jak widać, dysleksję rozwojową łatwo jest pomylić z trudnościami w czytaniu i pisaniu, spowodowanymi innymi przyczynami. Wczesne rozpoznanie przyczyn trudności dyslektycznych jest ważne, zarówno dla wyrównywania niedoborów rozwojowych, jak i niedopuszczenia do wytworzenia się u dziecka negatywnych postaw wobec nauki.

Wskazówki dla rodziców

Uważnie obserwuj dziecko od najmłodszych lat, jego postępy w rozwoju, pamiętając o tym, iż objawy, które występują u dzieci zagrożonych dysleksją można dostrzec znacznie wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w szkole. Stwarzaj warunki i zachęcaj dziecko do podejmowania różnych czynności, które rozwijają właściwe dla danego wieku umiejętności np. rysowanie, wycinanie, rymowanie.

Nie wyręczaj dziecka w codziennych czynnościach (możesz zapiąć dziecku guziki, jeżeli rano spieszycie się do przedszkola, jednakże nie rób tego za każdym razem).

Nie bagatelizuj, jeżeli dziecko w wieku przedszkolnym nie radzi sobie z wykonaniem codziennych czynności np. samodzielnym jedzeniem, zapinaniem guzików itp. lub nie lubi rysować. Cierpliwie ucz je wykorzystując metodę „małych kroków” oraz chwal opisując dokładnie najmniejsze postępy poczynione przez dziecko. Wskazuj następne kroki i zachęcaj dziecko do podejmowania kolejnych prób. W przypadku wątpliwości skorzystaj z porady specjalisty: Logopedy – opóźnienie w rozwoju mowy to wczesny objaw zwiastujący późniejsze trudności w czytaniu i pisaniu.

Nauczyciela w przedszkolu lub szkole (klasy I-III), pedagoga lub psychologa zatrudnionego w placówce do której dziecko uczęszcza. Wskazani specjaliści zobowiązani są do prowadzenia obserwacji dzieci pod kątem dysharmonii rozwoju psychoruchowego, stwarzających możliwość wystąpienia specyficznych trudności w nauce. Wykonują również pomiary pedagogiczne ukierunkowane na wyłonienie dzieci ryzyka dysleksji. W przypadku stwierdzenia, iż dziecko jest w grupie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, winno ono być objęte dodatkową pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają dziecku nauczyciele, wychowawcy grup oraz psycholodzy, pedagodzy, logopedzi wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto z porady skorzystać.