Program wypoczynku (zimowiska dochodzącego)

zorganizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku

 27.01.2020r. –  31.01.2020r.

 

Wstęp

Program zimowiska jest przeznaczony dla uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej. Przyjęte w tym programie założenia, treści kształcenia i metody ich realizacji sprzyjają rozwojowi ucznia, uwzględniają bowiem jego potrzeby intelektualne jak i emocjonalne, moralne, estetyczne i fizyczne. Podporządkowany jest rozwijaniu świadomości uczniów pod kątem dbałości o zdrowy tryb życia oraz wyrobienie u uczniów umiejętności dokonywania prawidłowego wyboru. Poprzez realizację programu będzie kształtowana kultura bycia, koleżeństwo, wzajemna życzliwość i pomoc oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

 

Założenia

 • nauka samodzielności i współistnienia w grupie
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych
 • kształtowanie nawyków zdrowego i przyjemnego spędzania wolnego czasu
 • nauka szukania pomocy w razie różnych problemów życiowych
 • uświadomienie szkodliwego wpływu używek, narkotyków i nieodpowiedniego środowiska

 

Cele

 • kształtowanie nawyków zdrowego i przyjemnego spędzania wolnego czasu
 • integracja grupy
 • rozbudzanie aktywności poznawczej oraz zainteresowań
 • rozwijanie aktywności fizycznej
 • kształtowanie umiejętności świadomego dokonywania wyborów
 • propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień
 • tworzenie klimatu zaufania między wychowankiem a wychowawcą

 

Treści

Treści są zgodne z ogólnymi założeniami programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły:

 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • zapobieganie przemocy
 • profilaktyka uzależnień

 

Przewidywane osiągnięcia

Uczeń:

 1. Umie wybrać właściwe formy wypoczynku
 2. Dba o bezpieczeństwo podczas gier i zabaw ruchowych
 3. Skutecznie eliminuje własne słabe strony
 4. Uświadamia sobie poczucie własnej wartości
 5. Nie popada w konflikty z rówieśnikami i przeciwdziała agresji
 6. Przestrzega przyjętych norm zachowania
 7. Preferuje zdrowy i aktywny tryb życia
 8. Poprawnie komunikuje się, wyraża swoje odczucia, pragnienia i emocje
 9. Jest odpowiedzialny za powierzone zadania, potrafi pracować w zespole, jest opiekuńczy wobec młodszych kolegów

 

Uwagi o realizacji

Program stanowi integralną część działalności profilaktyczno – wychowawczej szkoły. Jest uszczegółowieniem treści dotyczących:

 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • profilaktyki uzależnień
 • zapobiegania przemocy
 • zagospodarowanie czasu wolnego

Przeznaczony jest do wykorzystania na zajęciach podczas trwania zimowiska dochodzącego. O szczegółowej formie zajęć decydują nauczyciele – wychowawcy po uprzednim rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań uczniów.

 

Ewaluacja programu

Techniki badawcze

 • rozmowa
 • obserwacja

 

REGULAMIN UCZESTNIKA ZIMOWISKA

 1. Przestrzegamy planu dnia.
 2. Nie spóźniamy się na umówione spotkania.
 3. Zachowujemy się kulturalnie i przestrzegamy zasad bezpieczeństwa dbając o zdrowie własne i kolegów.
 4. Nie wychodzimy bez pozwolenia opiekuna poza teren szkoły.
 5. Nie oddalamy się od grupy bez wiedzy wychowawcy.
 6. Stosujemy zasady partnerskiego porozumiewania się.
 7. Przestrzegamy przepisów i regulaminów obowiązujących w szkole, miejscach realizacji programu oraz do przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców, kierownika zimowiska.
 8. Dbamy o powierzony nam sprzęt (np. gry planszowe, sprzęt sportowy).
 9. Szanujemy kolegów, wychowawców, inne osoby starsze i samego siebie.
 10. Każdy jest przypisany do grupy, która wybiera sobie nazwę
 11. Wszyscy mamy prawo do radosnego wypoczynku i miłego spędzania czasu zgodnie z programem zimowiska

 

RAMOWY PLAN DNIA:
9:00 – 9:10 – schodzenie się dzieci
9:10 – 9:30 – śniadanie
9:30 – 13:00 – zajęcia w grupach, wyjścia
13:00 – 13:30 – obiad
13:30 – 14:00 podsumowanie dnia, podanie planu na następny dzień

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

Poniedziałek 27.01.2020r.

 Apel powitalny.

 1. Podział dzieci na grupy.
 2. Śniadanie.
 3. Zajęcia w grupach (zapoznanie dzieci z regulaminem obowiązującym na zimowisku).
 4. Zabawy pozwalające na wzajemne poznanie się dzieci i wychowawców, zabawy

integrujące.

 1. Ustalenie nazwy grupy, piosenki, malowanie sztandarów, plakatów.
 2. Swobodna zabawa pod kierunkiem wychowawcy – dziecko będzie mogło podczas zabawy zaspokoić ciekawość poznawczą, poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać nowe doświadczenia.
 3. Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej – piłka nożna, siatkówka, zabawy z elementami współzawodnictwa, itp.
 4. Spacer po Brzesku – ciekawe miejsca.
 5. Obiad.
 6. Burza mózgów „Zimowe rady” (jakie to są bezpieczne zabawy, co to znaczy bezpieczne zabawy, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw)

 

Wtorek 28.01.2020r.

 1. Śniadanie.
 2. Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw w wodzie.
 3. Zajęcia na basenie  – gry i zabawy w wodzie (dla chętnych grup).
 4. Przypomnienie zasad zachowania w miejscach publicznych i zachowania bezpieczeństwa podczas zabawy.
 5. Wyjście do kina „Planeta” w Brzesku.
 6. Rozmowa na temat filmu.
 7. Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej – piłka nożna, siatkówka, koszykówka
 8. Obiad.
 9. Panujemy nad negatywnymi emocjami – scenki dramowe.

 

Środa 29.01.2020r.

 1. Śniadanie.
 2. Zajęcia plastyczne „Dwa światy – wybieram właściwy” – technika dowolna.
 3. Zajęcia na basenie  – gry i zabawy w wodzie (dla chętnych grup).
 4. Zajęcia w grupach organizowane przez  mobilne planetarium „ORBITEK” – wielka dmuchana kopuła o średnicy 5m, wys. 3,5 m. Przez zamykane wejście do środka wejśdzie grupa wraz z wychowawcą. W środku dzieci leżąc na podłodze (koce, materace) będą oglądać „Podwodny świat”.  Uczniowie odbędą fascynującą podróż w głąb oceanu, będą mieli okazję uczestniczyć w pokazie poświęconym tematyce oceanu przebywając w specjalnej kopule, gdzie odbędzie się projekcja 3D. Dzięki temu odniosą wrażenie jakby pływali pośród rafy koralowej i jej barwnych mieszkańców.
 5. Zajęcia plastyczne ph: „Wirujące farby” organizowane przez w/w
 6. Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej – piłka nożna, siatkówka.
 7. Obiad.
 8. „Wyrażamy uczucia zachowaniem – zwracamy uwagę na uczucia innych ludzi” – zabawy.

 

Czwartek 30.01.2020r.

 1. Śniadanie.
 2. Rozwijanie zainteresowań w celu zagospodarowania czasu wolnego, podkreślanie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze, leki).
 3. Wyjście do Lililandu (gr I) –  gdzie na dzieci czekają niezliczone atrakcje sali zabaw m.in. trzypiętrowa konstrukcja z suchym basenem, dwoma zjeżdżalniami i ścianką wspinaczkową.
 4. Zabawy rekreacyjne w „Bowling Planeta” w Brzesku – gry i zespołowe

i indywidualne – grupa I

 1. Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej – piłka nożna, siatkówka, zabawy z elementami współzawodnictwa, itp.
 2. Zajęcia na basenie  – gry i zabawy w wodzie (dla chętnych grup).
 3. Obiad.
 4. Gry i zabawy stolikowe i planszowe, kalambury.

 

Piątek 31.01.2020r.

 1. Śniadanie.
 2. Pogadanka na temat mocnych i słabych stron, analiza swoich zalet i wad „Znam siebie”.
 3. Wyjście do Lililandu (gr II)- atrakcje w sali zabaw.
 4. Zabawy rekreacyjne w „Bowling Planeta” w Brzesku – gry i zespołowe

i indywidualne – grupa II

 1. Opracowanie krótkich choreografii tanecznych, piosenek, przedstawień kabaretowych itp.
 2. Obiad.
 3. Pożegnanie.

 

Kolejność zajęć może ulec zmianie z uwagi na pogodę lub możliwości czasowe ośrodków rekreacyjnych, twórców kultury, trenerów itp. Planowane będą wtedy inne zajęcia.

 

WYCHOWAWCY GRUP – ZIMOWISKO 2020 W ZSP W BRZESKU

 1. mgr Elżbieta Gibas – kierownik zimowiska
 2. mgr Budnik Monika
 3. mgr Cebula Maria
 4. mgr Haber Iwona
 5. mgr Kraj Lidia
 6. mgr Kozub Seweryn
 7. mgr Łanocha Natalia
 8. mgr Minorczyk Marcin
 9. mgr Olchawska Magdalena
 10. mgr Pabian Maria
 11. mgr Piotrowska-Wróbel Joanna
 12. mgr Pytel Patrycja
 13. mgr Smoleń Szczepan
 14. mgr Zaczyńska Justyna
 15. mgr Zaleśna Kornelia