TERMINARZ REKRUTACJI
(na rok szkolny 2022/2023)

na podstawie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

i Małoposkiego Kuratora Oświaty  Zarządzenie Nr 6/22  z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

od 16 maja

do 20 czerwca

(do godz. 15.00)

 

Składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (rekrutacja elektroniczna).

 

 

od 16 maja

do 30 maja

(do godz. 15.00)

 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej, sportowej, artystycznej itp. które wymagają od kandydatów szczególnych predyspozycji

 

 

od 16 maja

do 21 lipca

 

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

 

od 31 maja

do 13 czerwca

 

przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej

 

do 15 czerwca

 

podanie wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych…

 

od 24 czerwca

do 12 lipca

 

 

 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może     być kopia, może być oryginał), możliwość złożenia nowego wniosku, w tym  zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do  których kandyduje.

 

 

19 lipca

do godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

 

 

do 25 lipca

 

 Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,

 

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

 orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (jeśli jest niezbędne);

 orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (jeśli jest niezbędne);

oraz inne dokumenty, które wskazuje szkoła.

 

26 lipca

(do godz. 12.00)

 

ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od 27 lipca

do 18 sierpnia

  rekrutacja uzupełniająca, może być także w systemie elektronicznym.

Kandydat – uczeń starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej korzysta z adresu:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

 

co się liczy do rekrutacji SKRÓT

 

Terminy rekrutacji zalacznik-nr-1

 

Załącznik Nr 1

zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-21-22-wykaz-konkursow-przedmiotowych-i-tematycznych

Załącznik Nr 2

zalacznik-nr-2-do-zarzadzenia-nr-21-22-wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych

Załącznik Nr 3

zal.-nr-3_dyscypliny-sportowe-2021

 

OFERTY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Liceum Ogólnokształcące w Brzesku
http://www.kopernik.brzesko.pl/

Technikum w Brzesku
http://www.technikum-brzesko.edu.pl/

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku
https://zstib.edu.pl/blog

 

Ścieżki kształcenia
https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

Szkoły ponadpodstawowe w powiecie brzeskim
http://www.edukacja.powiatbrzeski.pl/

Szkoły ponadpodstawowe w Bochni
http://bochnia.eu/mieszkaniec/edukacja/szkoly-ponadgimnazjalne/

Szkoły ponadpodstawowe w Tarnowie:
https://waszaedukacja.pl/ponadgimnazjalne/malopolskie/tarnow

Egzamin ósmoklasisty
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/