REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku
na rok szkolny 2019/2020

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów). Zgłoszenie, o którym mowa powyżej rodzic składa do 8 marca 2019 r. włącznie. ( Do rodziców zostały wysłane zaproszenia).

2. Dzieci z poza obwodu danej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, jeżeli dna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w oparciu o kryteria, o których mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 21/2019 Burmistrza Brzeska z dnia 31.01.2019r.

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Brzeska w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko na rok szkolny 2019/2020 oraz określenia limitów oddziałów klas I i oddziałów „zerowych” oraz przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie zapisu dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 dla dzieci z obwodu szkoły – termin złożenia do 8 marca 2019r.

Wniosek o przyjecie dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 dla dzieci z poza obwodu – termin złożenia od 11 marca do 12 kwietnia 2019r.