Dziecko chce, by je traktować poważnieżąda zaufania, wskazówki i rady.

Janusz Korczak

Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku. Pracuje według Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej 2017/2018 oraz SPWP. Mogą z niej korzystać dzieci, których rodzice złożyli karty uczestnictwa.
Świetlica jest czynna od godziny 6.45 do 16.00. Działa w oparciu o opracowany regulamin i plan pracy, który dostosowany jest do ilości dzieci przebywających w niej w konkretnych godzinach lekcyjnych. Zajęcia świetlicowe mają zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy. Odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku.
Do świetlicy szkolnej zapisanych zostało 315 dzieci, w tym 49 uczęszcza do niej okazjonalnie. Powstało w sumie 11 grup, w tym 2 integracyjne. Nasze zajęcia odbywają się w jednej sali, natomiast pomoc w odrabianiu zadań domowych, w nauce oraz organizowanie pracy indywidualnej odbywa się w salach lekcyjnych po zakończonych lekcjach. Wychowankowie mogą sami wybrać zajęcia, w których chcą uczestniczyć i które są zgodne z ich zainteresowaniami.
Celem nadrzędnym pracy świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój osobowości dzieci. Podopieczni uczestniczą w zajęciach, mogą zjeść obiad na stołówce szkolnej i odrobić zadania, korzystając z porad i pomocy nauczycieli. Zajęcia świetlicowe zapełniają dzieciom czas, rozwijają ich kreatywność, poszerzają wiedzę z zakresu różnych dziedzin, a podczas zabaw i zajęć w grupie rozwijają ich zainteresowania, uczą poprawnych relacji społecznych. Dzięki nim poznają się i integrują. W świetlicy prowadzone są zajęcia rozwijające umiejętności manualne, samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela, wypowiadania się na dowolny i zadany temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania, a także umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz zajęcia pobudzające ekspresję twórczą. Organizowanie czasu wolnego odbywa się więc poprzez różnego rodzaju zabawy, gry, zajęcia sportowe, plastyczne i techniczne. Ponadto organizowane są różnego rodzaju konkursy. Dzieci uczestniczą także w konkursach organizowanych przez MOK w Brzesku, SCE w Tarnowie.
Współpracujemy z SU, pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas. Prace dzieci wystawiane są na kiermaszach świątecznych. Podczas różnorodnych zajęć kształtowane są umiejętności współżycia  i współdziałania w grupie rówieśniczej. Na bieżąco udzielana jest podopiecznym pomoc  w rozwiązywaniu problemów. Stale uwrażliwia się dzieci na wartości uniwersalne jak dobro, troska, przyjaźń, koleżeństwo, odpowiedzialność, dzielenie się z innymi i wzajemną pomoc w różnych sytuacjach. Zajęcia sportowe wdrażają dzieci do spędzania czasu w sposób aktywny.
Wychowawcy świetlicy w myśl słów Janusza Korczaka chcą: dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.

Plan zajęć dnia

6.45 –9.00Wypoczynek na materacach, relaks przy muzyce, gimnastyka poranna, zabawy relaksacyjne, integracyjne, rozmowy z dziećmi. Gry, zabawy stolikowe i konstrukcyjne według własnych zainteresowań. Zajęcia indywidualne.
    
9.00– 11.00Realizacja zajęć programowych, odrabianie zadań domowych, zajęcia okolicznościowe, artystyczne, inscenizacje. Zajęcia indywidualne, gry i zabawy edukacyjne, przygotowanie do obiadu, odpoczynek.
    
11.0014.00Zabawy, gry i ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia taneczne, artystyczne, zajęcia na świeżym powietrzu, projekcja filmów i bajek dla dzieci. Realizacja zajęć programowych (plastyczne, muzyczne, czytelnicze), gry dydaktyczne, pogadanki, rozmowy, konkursy, quizy. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
    
14.00 –16.00Gry i zabawy stolikowe, zabawy z ortografią, zajęcia ruchowe, zajęcia indywidualne, zajęcia sportowe, zabawy integracyjne, nauka własna, głośne czytanie opowiadań, bajek dla dzieci, gry edukacyjne, zajęcia komputerowe.