Dziecko chce, by je traktować poważnie, żąda zaufania, wskazówki i rady.

Janusz Korczak

Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku. Pracuje według Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej 2020/2021 oraz SPWP. Mogą z niej korzystać dzieci, których rodzice złożyli karty zgłoszeniowe. Świetlica jest czynna od godziny 6.45 do 16.00. Działa w oparciu o Regulamin Świetlicy Szkolnej, utworzonego zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEN I GIS oraz Plan Pracy, który dostosowany jest do ilości dzieci przebywających w niej w konkretnych godzinach lekcyjnych. Zajęcia świetlicowe mają zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy. Odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku.

Do świetlicy szkolnej uczęszczają dzieci przede wszystkim z oddziałów od 1 do 3, a także dzieci z klas starszych. Nasze zajęcia oraz pomoc w odrabianiu zadań domowych, w nauce oraz organizowanie pracy indywidualnej odbywają się na dwóch różnych pawilonach (żółtym i czerwonym) zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.

Celem nadrzędnym pracy świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój osobowości dzieci. Podopieczni uczestniczą w zajęciach, mogą zjeść obiad na stołówce szkolnej i odrobić zadania, korzystając z porad i pomocy nauczycieli. Zajęcia świetlicowe zapełniają dzieciom czas, rozwijają ich kreatywność, poszerzają wiedzę z zakresu różnych dziedzin, a podczas zabaw i zajęć w grupie rozwijają ich zainteresowania, uczą poprawnych relacji społecznych. Dzięki nim poznają się i integrują. W świetlicy prowadzone są zajęcia rozwijające umiejętności manualne, samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela, wypowiadania się na dowolny i zadany temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania, a także umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz zajęcia pobudzające ekspresję twórczą. Organizowanie czasu wolnego odbywa się więc poprzez różnego rodzaju zabawy, gry, zajęcia sportowe, plastyczne i techniczne. Ponadto organizowane są różnego rodzaju konkursy. Dzieci uczestniczą także w konkursach organizowanych przez MOK w Brzesku, SCE w Tarnowie. Współpracujemy z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas. Prace dzieci wystawiane są na kiermaszach świątecznych. Podczas różnorodnych zajęć kształtowane są umiejętności współżycia  i współdziałania w grupie rówieśniczej. Na bieżąco udzielana jest podopiecznym pomoc  w rozwiązywaniu problemów. Stale uwrażliwia się dzieci na wartości uniwersalne jak dobro, troska, przyjaźń, koleżeństwo, odpowiedzialność, dzielenie się z innymi i wzajemną pomoc w różnych sytuacjach. Zajęcia sportowe wdrażają dzieci do spędzania czasu w sposób aktywny.

Wychowawcy świetlicy w myśl słów Janusza Korczaka chcą: … dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.

Plan zajęć dnia

6.45  – 9.00 Schodzenie się dzieci do świetlicy. Czynności higieniczno – porządkowe. Relaks przy muzyce, gimnastyka poranna, zabawy relaksacyjne, integracyjne, rozmowy z dziećmi. Zajęcia stolikowe wg zainteresowań uczniów. Zajęcia indywidualne.
9.00 11.00 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
11.00 15.00 Czynności higieniczno – porządkowe. Realizacja zajęć programowych wg planu, zajęcia okolicznościowe, praktyczno – techniczne, artystyczne, manualne. Realizacja zadań kół świetlicowych. Zabawy, gry i ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia taneczne, muzyczne; zajęcia na świeżym powietrzu; projekcja filmów i bajek dla dzieci.
15.00  – 16.00 Czynności higieniczno – porządkowe. Pomoc w odrabianiu zadań domowych, nauka własna. Zajęcia indywidualne. Zajęcia stolikowe wg zainteresowań uczniów. Porządkowanie świetlicy.

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY