Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym  podręczników do kształcenia specjalnego, obejmie się:

 

1.uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej i klasy IV technikum

2.uczniów:

a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

 

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona powyżej –  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b  ust. 3  ustawy  z  dnia  7  września 1991 roku  o  systemie  oświaty,   zwanej   dalej  „ustawą”, uczęszczających  w  roku szkolnym  2015/2016 do  klas  III, V i VI  szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży,  klasy II i III gimnazjum oraz  szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół   zawodowych,  liceów  ogólnokształcących  techników  lub  szkół  specjalnych przysposabiających  do  pracy  uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym oraz dla  uczniów z  niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów wymienionych w punkcie 1,  którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie  kryterium  dochodowego  w 2015 r. utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium  dochodowe,  z  ustawy  o  świadczeniach rodzinnych.

Zatem w 2015 r. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie do 574 zł na osobę w rodzinie.

Uwaga! 

Jeżeli rodzic posiada aktualna decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego , tzn się kwalifikuje do WYPRAWKI ( ta decyzja może być jedynym wymaganym przez szkołę dokumentem) Uczniowie wymienieni w punkcie 2 mogą ubiegać się o pomoc bez względu  na wysokość dochodu na osobę w rodzinie.